ชำระภาษีได้ล่วงหน้าก่อนวันสิ้นอายุภาษี 90 วัน
รถใหม่ป้ายแดง วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 จดทะเบียนไปถึงหมายเลข
กน 3284
นข 5015
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 
ไม่เกิน 7 คน(รย.1)
เช่นรถเก๋ง,รถกระบะ 4 ประตู
 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล   
เกิน7 คน (รย.2)  
เช่น รถตู้,รถแวน
   

บว 907

1กล

 

1669

       รถยนต์บรรทุกส่วน
บุคคล (รย.3) เช่น รถกระบะ
รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (รย.12)