สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 


สติถิปฏิบัติงาน เดือน มีนาคม 2559

    รายละเอียดข่าว

สติถิปฏิบัติงาน เดือน มีนาคม 2559    เอกสารประกอบ

สติถิปฏิบัติงาน เดือน มีนาคม 2559
 
จำนวนรถจดทะเบียนสะสมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
จำนวนรถจดทะเบียนสะสมตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
การดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
การดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
จำนวนรถจดใหม่ป้ายแดงจำแนกตามยี่ห้อประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
จำนวนรถจดใหม่ป้ายแดงจำแนกตามยี่ห้อประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
จำนวนรถจดใหม่ป้ายแดงจำแนกตามยี่ห้อประเภทรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
จำนวนรถจดใหม่ป้ายแดงจำแนกตามยี่ห้อประเภทจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
จำนวนรถจดใหม่ตาม พรบ.การขนส่งทางบก จำแนกตามมาตรฐาน/ลักษณะ ประเภทรถโดยสาร จำแนกตามมาตรฐานรถ
จำนวนรถจดใหม่ตาม พรบ.การขนส่งทางบก จำแนกตามมาตรฐาน/ลักษณะ ประเภทรถบรรทุก จำแนกตามมาตรฐานรถ
จำนวนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถ
การดำเนินการใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
การดำเนินการใบอนุญาตผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
จำนวนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
    วันที่ลงข่าว
: 4 เม.ย. 2559