สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561

งานบริหารงานทั่วไป

 
นางสาวณัฐสินี ปฐมพงศ์ปกรณ์
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
 
 
 
นางสาวณัชชา บวบทอง
นางสาวกนกวรรณ นาคท้วม
นางสาวชนิดา  ทองมั่น

นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชีปฏิบัติงาน

       
 นางสาวดาราวรรณ วิชาเย็น
นางสาววลินดา โตนันท์
นายจันทร์ดา  มีครไทย  นายชัชวาลย์  ศรีเดข
 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ช่วยงานทะเบียนรถ)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ลูกจ้างประจํา พนักงานขับรถยนต์

 

นายกฤษณศักดิ์ สอนสุข
นางสาวธิดาวัลย์ ดีหนองเป็ด
 
  เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชี