สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561

ผู้บริหาร

นายจรูญ จงไกรจักร
ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ


-ว่าง-

นายชาญ สุภาการ
หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ
 

นายสุพจน์ ยอดสวาท
นางสุภาพร คู่ตระกูล
น.ส.ณัฐสินี ปฐมพงศ์ปกรณ์
หัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถ หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
 

 
  นายวัชรินทร์ โคสะสุ
นายสุนัย จันทวงศ์
 
  หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาอำเภอภูเขียว
 หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาอำเภอบำเหน็จณรงค์