สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561

ผู้บริหาร

นายจรูญ จงไกรจักร
ขนส่งจังหวัดชัยภูมินางสาวโชติกา หอมยก
นายชาญ สุภาการ
หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ

 

นายสุจินต์ จีนเมือง
 - น.ส.ณัฐสินี ปฐมพงศ์ปกรณ์
หัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถ หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
 

 
  นายโกเมทศ์   ชำนาญ
-
 
  หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาอำเภอภูเขียว
 หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาอำเภอบำเหน็จณรงค์