สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561

ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ

 
-
หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
     
นายสันติสุข จำปีสี
 นางสาวพัชรินทร์  เวชกามา นางสาววรรณฉวี ฦาชา นางสาวกาญจนา ขุนเกี้ยม
 เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน   เจ้าพนักงานขนส่ง
ปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานขนส่ง
ปฏิบัติงาน

       
  นางสาววาสิฏฐี  บุญดี นายพิสิษฐ์  อุ่นทอง
  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล