สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561

กลุ่มวิชาการขนส่ง

- ว่าง -
หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง
     
จ่าเอกโชติวงศ์  ทะมาดี นายศิวาวุธ เวชกูล
นางสาวนิตย์ธนัช ตั้งรวมทรัพย์
 นักวิชาการขนส่งชำนาญการ
นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ

นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ
   
นายสมบูรณ์ แก้วไพรี
นางสาวสมชิต ปานกระทอน
นายปรีชา  เกาะม่วงหมู
เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน

  เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน
     

นางสาวสันธญา สอนจะโปะ นายมนัสพล กันชัยภูมิ
  เจ้าหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ขนส่ง
     
 นายวสันต์  นนตรีรัตน์
นางสาวนิตยา พงษ์สุวรรณ นายวฒุิพงษ์  เพียมะลัง
 เจ้าหน้าที่ GPS    เจ้าหน้าที่ GPS  เจ้าหน้าที่ GPS


 
 นายเผดิมยศ โคนชัยภูมิ
นายเอกภพ ศรีทุมมา นายชวาลสิทธิ์ ลุนใหม่
 นายพัฒนพงษ์ ศรีทุมมา
 พนักงานขับรถ กปถ.
    พนักงานขับรถ กปถ.  เจ้าหน้าที่ขนส่ง
 เจ้าหน้าที่ขนส่ง