สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561

งานบริหารงานทั่วไป

 
นางสาวณัฐสินี ปฐมพงศ์ปกรณ์
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
 

-
นางสาวกนกวรรณ นาคท้วม
นางสาวมณีรัตน์ ศุภผลา
-
เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
       
 นางสาวดาราวรรณ วิชาเย็น
นางสาวดวงใจ มนกลาง
นายจันทร์ดา  มีครไทย  นายชัชวาลย์  ศรีเดข
 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ช่วยงานทะเบียนรถ)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ลูกจ้างประจํา พนักงานขับรถยนต์

 

นายกฤษณศักดิ์ สอนสุข
นางสาวธิดาวัลย์ ดีหนองเป็ด
 
  เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชี