สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561

ประวัติความเป็นมา

ประวัติสำนักงาน  

   

            สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เป็นหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาค สังกัด กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2512 โดยใช้สถานที่ส่วนหนึ่งของสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท จังหวัดชัยภูมิ บริเวณศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ เป็นสถานที่ปฏิบัติราชการ ต่อมาในปีเดียวกันได้ย้ายออกมาเช่าอาคารไม้ ณ บ้านหนองสังข์ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เป็นที่ตั้งสำนักงานจนมาถึงปี พ.ศ.2527 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสำนักงานเป็นทางราชการในที่ราชพัสดุกรมธนารักษ์ บริเวณสนามบินเก่า ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มีเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2529 ปี พ.ศ. 2533 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคราหลังที่ 2 โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2533 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2534 ต่อมาได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารทดแทนอาคารหลังที่ 1 ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 ในปัจจุบันมีอาคารสำนักงาน จำนวน 2 หลัง
            นอกจากนี้ ยังได้รับอนุมัติจากกรมการขนส่งทางบก ให้จัดตั้งสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขา จำนวน 2 แห่ง และโรงเรียนการขนส่ง  1 แห่ง และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

            1. สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอภูเขียว ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2528 ตั้งอยู่เลขที่ 210 หมู่ 8 บ้านหนองเซียงซา ตำบลฝักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่รับผิดชบ อำเภอภูเขียว อำเภอคอนสาร อำเภอบ้านแท่น และอำเภอเกษตรสมบูรณ์

            2. สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอบำเหน็จณรงค์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2531 ตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ 4 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอเทพสถิต และอำเภอซับใหญ่

            3. โรงเรียนการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เปิดดำเนินงานเมื่อวันที่ 2 ,มีนาคม 2542 ตั้งอยู่ในบริเวณ สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

            4. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ แห่งที่ 1 ตั้งอยู่ที่ ถนนนิเวศน์รัตน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่ 4 ไร่(พิกัด:15.815006,102.034021) ประกาศกระทรวงคมนาคม วันที่ 20 สิงหาคม 2513 ประกาศราชกิจจาฯ วันที่ 1 กันยายน 2513 ถ่ายโอนภารกิจให้แก่เทศบาลเมืองชัยภูมิ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555

            5. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ แห่งที่ 2 ตั้งอยู่ที่  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่ 10 ไร่(พิกัด:15.7898,102.043) ประกาศกระทรวงคมนาคม วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 ประกาศราชกิจจาฯ วันที่ 16 ธันวาคม 2554 ถ่ายโอนภารกิจให้แก่เทศบาลเมืองชัยภูมิ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555