สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561

ขนส่งสาขาอำเภอภูเขียว


นายวัชรินทร์ โคสะสุ 
หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาอำเภอภูเขียว
   
นางสาวสุพรรณี แก้วบุตรดี นางสาวมยุรา  เจริญสุข  นายพงศ์ปกรณ์ สิทธิมงคล
  เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
 เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
 นายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน
 
 
 นายธีรวฒุิ  กุลแก้ว 
นายชูเกียรติ  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ
พนักงานขับรถยนต์
     
นางอรทัย  เทียบรัตน์
นางกฤษณี  วรรณวิกรม์
นางสุภาพร เจริญชัย
 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล