สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561

ทำเนียบขนส่งจังหวัด

ทำเนียบขนส่งจังหวัดชัยภูมิ
 1 นายวสันต์
สาคะริชานนท์
1 มกราคม 2512-14 มิถุนายน 2513
 2 นายประเวศ
ศรียะวงศ์
15 มิถุนายน 2413-15 ตุลาคม 2514
 3 นายประจิตต์
เทศประสิทธิ์
15 ตุลาคม 2514-14 พฤศจิกายน 2517
 4 นายบุญส่ง
ปิ่นทอง
15 พฤศจิกายน 2517-13 ตุลาคม 2523
 5 นายชลัท
จันทร์วดี
14 ตุลาคม 2523-8 ธันวาคม 2526
 6 นางสาวนิภา
เนื่องถนอม
9 ธันวาคม 2526-8 เมษายน 2527
 7 นายอำไพ
ปลื้มใจ
9 เมษายน 2527-29 ตุลาคม 2531
 8 นายพิศิษฐ์
โชตินันท์
30 ตุลาคม 2531-11 กรกฎาคม 2534
 9 นายสนอง
บุตรราช
12 กรกฎาคม 2534-20 ตุลาคม 2534
 10 นายอนุชิต
คำภัยวงศ์พิทักษ์
21 ตุลาคม 2534-17 พฤษภาคม 2537
 11 นายกรีฑา
สังวรกาญจน์
18 พฤษภาคม 2537-13 ธันวาคม 2539
 12 นายเฉลิม
อุทธสิงห์
14 ธันวาคม 2539-17 เมษายน 2540
 13 นายณรงค์
โกมุทรินทร์ 28 เมษายน 2540-30 กันยายน 2542
 14 นายศุภกิจ ธรรมวิเศษ 27 มกราคม 2543-30 กันยายน 2544
 15 นายสุรชัย อุทัยวัฒนานนท์ 12 ตุลาคม 2544-16 พฤษภาคม 2546
 16 นายพงศ์ธร ป้อมสัมฤทธิ์ 19 พฤษภาคม 2546-2 ตุลาคม 2547
 17 นายสมศักดิ์ แสงวิรุณ 4 ตุลาคม 2547-13 กุมภาพันธ์ 2549
 18 นางพนอม พวงสมบัติ 14 กุมภาพันธ์ 2549-2 พฤศจิกายน 2551
 19 นายวิโรจน์ วิริยะจันทร์ 3 พฤศจิกายน 2551-1 พฤษภาคม 2554
 20 นายสุเทพ นิติวัฒนานนท์ 2 พฤษภาคม 2554-18 มกราคม 2558
 21 นายกฤษณะ พึ่งปาน
3 สิงหาคม 2558-13 พฤศจิกายน 2559
 22 นายอดิศักดิ์ ศักดิฤทธิ์
14 พฤศจิกายน 2559-30 มิถุนายน 2560
 23 นายวิโรจน์ วิริยะจันทร์(รก)
4 กรกฎาคม 2560-18 มีนาคม 2561
 24 นางผุศดี ศรีสกุลไทย
19 มีนาคม 2561 - 21 กรกฎาคม 2562
25 นายปิยะ โยมา(รก)
22 กรกฎาคม 2562-17 พฤศจิกายน 2562
26 นายประสิทธิ์ กล้าทำ 18 พฤศจิกายน 2562-6 กุมภาพันธ์ 2565
27 นายประสิทธิ์ กล้าทำ(รก) 7 กุมภาพันธ์ 2565-5 มิถุนายน 2565
28 นายจรูญ จงไกรจักร 6 มิถุนายน 2565- 19 พฤศจิกายน 2566
29 นายเสน่ห์ บัวงาม 20 พฤศจิกายน 2566 - ปัจจุบัน