สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561

ฝ่ายตรวจสภาพรถ


 
นายอุดม หนูเมือง
หัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถ
 
 
นายบัญชา บุญเจริญ
นายอนุรักษ์ พิมพ์แสง นายสนธยา วิเศษชาติ
 นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน  นายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน นายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน
   

นางณุชรดา  พิพิธกุล
นางสาวรุ่งนภา พลมณี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ
 

   

 นายพีรวัช ปลื้มปรีชา นางสาวจารุพักตร์ ทรัพย์แก้ว
 

ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ
ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ