สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561

ผู้บริหาร

นายเสน่ห์ บัวงาม
ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ


จ่าเอกโชติวงศ์ ทะมาดี

นายชาญ สุภาการ
หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ
 

นายอุดม หนูเมือง
นางสุภาพร คู่ตระกูล
น.ส.ณัฐสินี ปฐมพงศ์ปกรณ์
หัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถ หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
 

 
  นายวัชรินทร์ โคสะสุ
นายสุนัย จันทวงศ์
 
  หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาอำเภอภูเขียว
 หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาอำเภอบำเหน็จณรงค์