สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561

อำนาจหน้าที่ กลุ่มวิชาการขนส่ง

กลุ่มวิชาการขนส่ง - กลุ่มวิชาการขนส่ง

มีหน้าที่รับผิดชอบในการสำรวจ รวบรวม จัดทำสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลการขนส่ง เพื่อวางแผนและจัดระเบียบการขนส่งภายในจังหวัด การกำหนด ปรับปรุง ยกเลิก เส้นทางการเดินรถและเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบการขนส่งประจำทาง การดำเนินการด้านใบอนุญาตประกอบการขนส่งทุกประเภท การขอใช้รถออกนอกเส้นทาง หรือใช้รถผิดประเภท การดำเนินการสถานตรวจสภาพรถเอกชน การวางแผนและตรวจตราปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก การดำเนินงานด้านการส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง การดำเนินการด้านโรงเรียนการขนส่ง การประชาสัมพันธ์ งานโครงการต่างๆ การให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ในการปฎิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ และงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย