สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561

อำนาจหน้าที่ ฝ่ายทะเบียนรถ

ฝ่ายทะเบียนรถ - ฝ่ายทะเบียนรถ

มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ การตรวจสอบรถ และกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน เช่น การจดทะเบียนรถ การต่ออายุทะเบียนรถ การชำระภาษีรถ การโอนกรรมสิทธิ์ การเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนรถและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย