สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561

อำนาจหน้าที่ ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ

ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ - ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ

มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการด้านใบอนุญาตประจำรถ ใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตขับรถล้อเลื่อน ตามกกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน เช่น การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การยกเลิก หรือเพิกถอนใบอนุญาตและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และ งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย