สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561

อำนาจหน้าที่ ฝ่ายตรวจสภาพรถ

ฝ่ายตรวจสภาพรถ - ฝ่ายตรวจสภาพรถ

มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ การตรวจสอบรถ การตรวจสอบสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย