สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.chaiyaphumdlt.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561

อำนาจหน้าที่ สขข.ภูเขียว

สขข.ภูเขียว - สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอภูเขียว

รับผิดชอบ อำเภอภูเขียว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอคอนสาร อำเภอบ้านแท่น มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านทะเบียนรถ (ยกเว้นการจดทะเบียน) ใบอนุญาตขับรถ ทั้งตามกฎหมายว่าด่วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาในเขตรับผิดชอบ และงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย